UAB „BALTIMAX“ internetinės svetainės www.baltimax.com PRIVATUMO POLITIKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

 • Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą internetinėje svetainėje www.baltimax.com nustato ši Privatumo politika, o tiek, kiek šios nereglamentuoja vadovaujamasi – Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Europos parlamento ir tarybos reglamentu dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis bei kitais galiojančiais teisės aktais.
 • UAB „BALTIMAX“, juridinio asmens kodas 303726856, adresas Laisvės pr. 3, Vilnius (toliau – mes arba UAB BALTIMAX) yra internetinės svetainės www.baltimax.com (toliau – Svetainė) steigėjas bei šioje Svetainėje pateikiamų asmens duomenų valdytojas.
 • Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama informacija apie asmens duomenų rinkimą, saugojimą, tvarkymą ir tvarkymo principus bei yra taikoma visoms Svetainėje teikiamoms paslaugoms (toliau – Paslaugos) bei šioje Svetainėje besilankantiems asmenims (toliau – Naudotojas arba Jūs).
 • Asmens duomenų rinkimas yra būtinas siekiant tinkamai teikti UAB BALTIMAX prekes/paslaugas, atsakyti į siunčiamus paklausimus ir kt.
 • Naudodamiesi šia svetaine ir/ar mūsų teikiamomis paslaugomis bei mums teikdami savo Asmens duomenis Jūs sutinkate su Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus, kai Asmens duomenų tvarkymui būtinas aiškus Jūsų sutikimas). Su Privatumo politika galite susipažinti bet kuriuo metu šioje svetainėje.
 • Mes turime teisę bet kada pakeisti šią Privatumo politiką. Jeigu norite sekti mūsų Privatumo politikos pakeitimus, patikrinkite Svetainę.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS


Mes tvarkome Jūsų prieigos duomenis. Prieigos duomenys gali apimti Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, įmonės pavadinimą, pareigas. Šiuos duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų. Prieigos duomenis tvarkome svetainės administravimo, paslaugų teikimo, svetainės ir teikiamų paslaugų saugumo užtikrinimo tikslais, o taip pat komunikacijai su Jumis. Šiuos duomenis tvarkome sutarties vykdymo tikslu arba, Jūsų pageidavimu, imantis veiksmų, tokios sutarties sudarymui, o taip pat teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai administruoti svetainę ir su ja susijusią mūsų veiklą.

Mes tvarkome Jūsų duomenis ikisutartiniuose santykiuose. Ikisutartinių santykių duomenys apima visus Jūsų pateikiamus duomenis, siekiant tapti mūsų klientais. Tokie duomenys gali apimti Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pareigos, įmonės pavadinimas, komunikacija (įskaitant el. laiškų turinį bei metaduomenis). Šiuos duomenis tvarkome, kad galėtume Jums suteikti prekes bei paslaugas. Šiuos duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, siekiant plėtoti bei vystyti verslą.

Mes tvarkome Jūsų sandorių duomenis. Sandorių duomenys apima informaciją, susijusią su Jūsų perkamomis prekėmis ar užsakomomis paslaugomis. Sandorių duomenys gali apimti Jūsų kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, pareigas), Jūsų mokėjimo duomenis (sąskaitos numerį, sąskaitos faktūros numerį, užsakymo numerį) bei sandorio detales (informaciją apie konkrečią prekę, prekės licencinius numerius ir pan.). Sandorių duomenis tvarkome, kad galėtume parduoti prekes bei suteikti paslaugas ir, kad galėtume tinkamai vykdyti šių sandorių apskaitą. Šiuos duomenis tvarkome sutarties vykdymo tikslu arba, Jūsų pageidavimu, imantis veiksmų, tokios sutarties sudarymui, o taip pat teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai administruoti svetainę ir su ja susijusią mūsų veiklą.

Mes tvarkome duomenis, susijusius su komunikacija su Jumis. Šiuo tikslu tvarkome tokius Jūsų duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, įmonės pavadinimą, pareigas. Komunikacijos tikslu tvarkome tiek patį susirašinėjimo turinį, tiek ir metaduomenis, susijusius su tokia komunikacija. Komunikacijos duomenis tvarkome tam, kad galėtume susisiekti su Jumis arba atsakyti Jums, kai Jūs susisiekiate su mumis. Šiuos duomenis tvarkome ir teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai administruoti svetainę ir su ja susijusią mūsų veiklą, taip pat užtikrinti teikiamų Paslaugų saugumą, patikrinti įtartiną veiklą ar nustatyti pažeidimus. Ši informacija prieinama tik mums, kaip puslapio administratoriui.

Mes tvarkome informaciją apie Jūsų naudojimąsi mūsų svetaine. Naudojimosi Svetaine duomenys gali apimti Jūsų IP adresą, geografinę vietovę, naršyklės tipą ir versiją, operacinę sistemą, nukreipimo šaltinį, lankymosi svetainėje trukmę, peržiūrėtus puslapius, naršymo svetainėje kelius, o taip pat informaciją apie naudojimosi paslaugomis laikotarpius, dažnumą. Šiuos duomenis gauname slapukų ar panašių technologijų pagalba. Šiuos duomenis tvarkome norėdami geriau suprasti Jūsų naudojimąsi svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis. Šiuos duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami stebėti ir tobulinti svetainę bei joje teikiamas paslaugas.

Mes tvarkome informaciją, susijusią su Jūsų dalyvavimu mūsų organizuojamuose renginiuose. Šiuo tikslu yra tvarkomi Jūsų vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas, adresas, miestas, pareigos, įmonės pavadinimas/organizacijos pavadinimas. Šiuos duomenis tvarkome su Jūsų sutikimu, o taip pat teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekdami tinkamai organizuoti renginius.

Mes tvarkome informaciją, kurią Jūs pateikiate mums, pageidaudami gauti mūsų pranešimus bei naujienlaiškius el. paštu. Šiuo tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys apima Jūsų vardą, telefono numerį bei el. pašto adresą. Šiuos duomenis tvarkome aktualių informacinių pranešimų bei naujienlaiškių siuntimui. Šiuos duomenis tvarkome su Jūsų sutikimu, o taip pat sutarties vykdymo tikslu arba Jūsų pageidavimu, imantis veiksmų, tokios sutarties sudarymui.

Mes tvarkome informaciją, kurią Jūs pateikiate mums, pageidaudami tapti mūsų partneriais. Šiuo tikslu tvarkome Jūsų vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, elektroninio pašto adresą, įmonės pavadinimą, pareigas, telefono numerį. Šiuos duomenis tvarkome partnerystės sutarties vykdymo tikslu arba, Jūsų pageidavimu, imantis veiksmų, tokios sutarties sudarymui, o taip pat teisėto intereso pagrindu, o būtent, siekiant tapti partneriais.

Mes turime teisę tvarkyti aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis, kai tai yra būtina pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, nesvarbu kylančius pagal teisminę, administracinę ar kitą procedūrą. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu, o konkrečiau, siekdami apsaugoti ir užtikrinti mūsų, Jūsų ir kitų asmenų teises ir teisėtus interesus.

Atkreiptinas dėmesys, kad šalia konkrečių tikslų, nurodytų aukščiau, mes taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai juos tvarkyti yra būtina, kad įvykdytume mums privalomas teisines prievoles, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

Svetainės naudotojų duomenys yra saugomi ne ilgiau, nei tai yra būtina tam tikram tikslui pasiekti. Konkrečiai:

 • Komunikacijos duomenys – saugomi ne ilgiau, kaip 5 metus nuo komunikacijos su Jumis pabaigos;
 • Būsimų klientų duomenys – saugomi ne ilgiau nei 2 metus nuo komunikacijos pabaigos.
 • Sandorių duomenys –  ištrinami nedelsiant, kai tampa nebeaktualūs, ne vėliau nei per 7 dienas nuo paslaugų suteikimo. 
 • Duomenys apie dalyvavimą renginiuose – nedelsiant ištrinami, kai tampa neaktualūs.
 • Naujienlaiškių duomenys – saugomi iki kol atsisakote duoto sutikimo arba pasibaigia sutartiniai santykiai.
 • Prieigos duomenys – saugomi 5 metus po paskyros panaikinimo.
 • Partnerių duomenys - saugomi ne ilgiau nei 10 metų nuo partnerystės sutarties pasibaigimo.

Tam tikrais atvejais neturime galimybių iš anksto nurodyti konkrečius periodus, kiek saugosime Jūsų asmens duomenis. Pavyzdžiui naudojimosi mūsų Svetaine duomenis bus saugomi tiek, kiek jie bus reikalingi konkretiems jų tvarkymo tikslams.

Nepaisant aukščiau šioje pranešimo dalyje nurodytų terminų, mes turime teisę saugoti Jūsų asmens duomenis, kai toks jų saugojimas yra būtinas, kad įvykdytume mums privalomus teisinius įsipareigojimus, taip pat kai būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

INFORMACIJOS TEIKIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis draudikams ar kitiems konsultantams, su kuriais bendradarbiaujame, tiek, kiek tai bus būtina įsigyti ar turėti draudiminę apsaugą, valdyti rizikas, gauti konsultacijas, ar pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus, kylančius pagal teisminę, administracinę ar kitą procedūrą.

UAB BALTIMAX naudojasi trečiųjų asmenų, teikiančių finansų valdymo bei apskaitos paslaugas, todėl Jūsų duomenys, susiję su prekių/paslaugų įsigijimu gali būti tvarkomi mūsų mokėjimo paslaugų teikėjų. Su tokiais teikėjais dalijamės Jūsų sandorių duomenimis tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina Jūsų mokėjimų vykdymo, pinigų grąžinimo ir skundų bei užklausų, susijusių su tokiais mokėjimais ir pinigų grąžinimais tvarkymo tikslais.

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis kitiems paslaugų teikėjams, su kuriais bendradarbiauja/bendradarbiaus UAB BALTIMAX, konkrečių paslaugų teikimo tikslais, tiek, kiek tai yra būtina suteikti tokias paslaugas. Atitinkamų paslaugų teikimui pasitelkdami trečiuosius asmenis, imamės visų reikiamų priemonių, siekiant užtikrinti, kad ir mūsų pasitelkiami duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę visas būtinas ir tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų saugumą.

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis bet kuriam mūsų partneriui ar bet kuriai iš mūsų grupės bendrovių (įskaitant tiek mūsų dukterines bendroves, tiek ir mus kontroliuojančią bendrovę bei visas jos dukterines bendroves) tiek, kiek tai bus būtina tikslams, numatytiems šiame pranešime pasiekti.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti atskleisti, kai toks atskleidimas yra būtinas, kad būtų tinkamai įgyvendintos privalomos teisinės prievolės, taip pat kai yra būtina apsaugoti gyvybinius Jūsų ar kitų fizinių asmenų interesus.

Šioje dalyje nurodyti tretieji asmenys gali būti įsisteigę ir už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tuo atveju, jei Jūsų asmens duomenys būtų perduodami šiems asmenims, UAB BALTIMAX imsis visų reikiamų, teisės aktuose numatytų, priemonių, siekiant užtikrinti, kad Jūsų teisė į privatumą ir toliau būtų tinkamai saugoma.

JUMS SUTEIKIAMOS TEISĖS BEI JŲ ĮGYVENDINIMAS

Pagrindinės Jūsų teisės, kurias suteikia duomenų apsaugos teisės aktai, yra šios:

 • (a) teisė susipažinti su duomenimis – Jūsų prašymu pateiksime patvirtinimą apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis bei pateiksime kopiją Jūsų asmens duomenų, kuriuos mes tvarkome;
 • (b) teisė reikalauti ištaisyti duomenis – esant neatitikimų mes ištaisysime Jūsų duomenis, o neišsamius duomenis - papildysime;
 • (c) teisė reikalauti ištrinti duomenis – remiantis teisės aktų reikalavimais, Jūsų prašymu ištrinsime tvarkomus Jūsų asmens duomenis;
 • (d) teisė apriboti duomenų tvarkymą – prašant apriboti asmens duomenų tvarkymą, mes ir toliau saugosime Jūsų duomenis, tačiau jų netvarkysime;
 • (e) teisė nesutikti su duomenų tvarkymu – Jums pateikus prieštaravimą dėl tvarkomų Jūsų asmens duomenų, mes nebetvarkysime Jūsų asmens duomenų, išskyrus teisės aktuose nurodytas išimtis;
 • (f) teisė į duomenų perkeliamumą – Jūs turite teisę gauti susistemintus Jūsų asmens duomenis, įprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu;
 • (g) teisė pateikti skundą priežiūros institucijai – Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresu A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, esant pažeidimų dėl mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų;
 • (h) teisė atšaukti sutikimą – davus sutikimą tvarkyti asmens duomenis, Jūs turite teisę jį atšaukti.

Įgyvendinti visas aukščiau nurodytas teises galite pateikdami rašytinį prašymą elektroniniu paštu info@baltimax.com, arba originalą atsiunčiant adresu Laisvės pr. 3, 04215, Vilnius. Ne ilgiau nei per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo mes įgyvendinsime pateiktame prašyme nurodytas Jūsų teises bei nedelsiant apie tai Jus informuosime.

SLAPUKAI

Slapukai (angl. cookies) – tai maži tekstiniai duomenų rinkinėliai (failai), įrašomi Naudotojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje, jam naršant interneto Svetainėje. Daugelis slapukų yra prieigą prie paslaugų teikėjo interneto Svetainės užtikrinanti technologinė priemonė, kurios atsisakius naršymas interneto svetainėje taptų negalimas arba nepilnavertis, pvz., būtų iškraipomas arba naudotojui nematomas pilnas interneto Svetainės turinys.

UAB BALTIMAX svetainėje yra naudojami toliau nurodomi slapukai:

 • TECHNINIAI SLAPUKAI - slapukai, leidžiantys prisijungti prie Svetainės, naudotis jos funkcijomis ir jos saugumui užtikrinti. Šie slapukai yra būtini tinkamam interneto Svetainės funkcionavimui. Nepaisant to, pasirinkdami atitinkamus Jūsų interneto naršyklės nustatymus, Jūs galite apriboti arba visiškai neleisti įrašyti tam tikrų arba visų slapukų Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Tačiau, tokiu atveju, Jūsų galimybės naudotis interneto Svetainės funkcionalumu bus ribotos. Naudojami slapukai - PHPSESID; JSESIONID; AWSELB ir pan. Šie slapukai saugomi kol baigiama sesija/uždaromas langas.
 • VEIKLOS SLAPUKAI - tai yra slapukai, išsaugantys informaciją apie tai, kaip Jūs naudojatės mūsų interneto Svetaine, šie slapukai parodo Jūsų naudojamas nuorodas. Šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip naudotojai naudojasi tam tikra interneto svetaine, pavyzdžiui, kurie puslapiai lankomi dažniausiai ir ar lankytojai iš tinklalapių gauna klaidų pranešimų. Šie slapukai nerenka informacijos, leidžiančios atpažinti svetainės lankytoją. Visa šių slapukų renkama informacija yra bendrojo pobūdžio, todėl anoniminė. Ji naudojama tik svetainės veiklai pagerinti. Mūsų interneto svetainėje naudojami šie slapukai: _gat; _ga ; _gid ir pan. Slapukai saugomi iki kol bus ištrinti iš naršyklės arba pasibaigs jų galiojimo laikas.
 • TIKSLINIAI AR RELAMINIAI SLAPUKAI – šie slapukai naudojami tam, kad rodytų reklaminius skelbimus, kurie turėtų būti įdomūs būtent Jums ir atitiktų Jūsų interesus. Šie slapukai nerenka informacijos, leidžiančios atpažinti Svetainės lankytoją. Šie slapukai gali būti išjungti, o reklaminiai skelbimai nebus rodomi. Naudojami slapukai Kalba; affiliate; _dc_gtm ir pan. Slapukai saugomi kol bus ištrinti iš naršyklės ar pasibaigs galiojimo laikas.
 • FUNKCINIAI SLAPUKAI - šie slapukai padeda mūsų interneto svetainei įsiminti Jūsų priimtus sprendimus (pavyzdžiui, pasirinktą kalbą ir kt.), taigi leidžia pagerinti svetainės aplinką ir pritaikyti jos turinį pagal Jūsų konkrečius poreikius. Naudojami slapukai nQ_visitld; liveagent_sid; hblid ir pan. Slapukai saugomi kol bus ištrinti iš naršyklės ar pasibaigs galiojimo laikas.

Vystantis technologijoms, nuolat yra atnaujinami ir UAB BALTIMAX naudojami slapukai, siekiant užtikrinti patogiausią naršymą Svetainėje.

Detalesnę informaciją, kaip pasirinkti tokius interneto naršyklės nustatymus, kurie ribotų arba neleistų įrašyti visų ar dalies slapukų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje, bei tai, kaip tvarkyti jau įrašytus slapukus, galima rasti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Rekomendacijoje dėl slapukų naudojimo, oficialiame naudojamos interneto naršyklės tinklapyje bei kituose prieinamuose šaltiniuose.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS

Svetainėje gali pasirodyti nuorodos į kitas svetaines. Informuojame, kad UAB BALTIMAX nėra atsakingas už kitų svetainių vykdomus privatumo pažeidimus. Naudojantis kitomis svetainėmis skatiname Jus atidžiai perskaityti kitų svetainių privatumo politikas, ypač tais atvejais, kai kaupiami asmeniniai duomenys.